טפסים < רואה חשבון < הנהלת חשבונות < דף בית


מקדמות למס הכנסה
טפסים מס הכנסה , מע``מ , ביטוח לאומי להורדה כולל דגשים למילוי של הטפסים.
מקדמות למס הכנסה

בכל תחילת שנה מקבל כל בעל עסק פנקס לתשלום מקדמות למס הכנסה, שיעור המקדמה למס הכנסה נקבע בדרך כלל לפי חישוב המסתמך על נתוני דוח שנתי אחרון שהוגש למס הכנסה , נתוני מס ההכנסה שחושב וסכום המחזור.

לעסק חדש נקבע סכום המקדמה ע"פ שיעור שמקובל לאותו ענף.

במקרים מסוימים שיעור המקדמה שנקבע לתשלום הינו גבוה מאשר הסכום שבעל העסק צריך לשלם בפועל, וזאת לאחר שמבצעים חישוב של הרווח בעסק לאותה תקופת דיווח כולל תחזית עד סוף שנה.

במקרים כאלו יש להגיש טופס בקשה לביטול או הקטנת מקדמות למס הכנסה , טופס 2216א.

בטופס זה יש למלא פרטים כללים של העסק. ולמלא את הסיבות לביטול או הקטנת מקדמות.

הסיבות העיקריות שיכולות לבוא בחשבון הן: הפסקת פעילות עסקית  או ירידה בהכנסות \ רווחיות במקרה זה יש לצרף דוח תחזית לשנת המס שאליה מתייחסת הבקשה.

יש לחשב את שיעור המקדמה המתאים, מומלץ להיעזר בבעל מקצוע או רואה חשבון לצורך מילוי הטופס וביצוע התחשיב.

במקרה ומתברר כי סכום המקדמה ששולם בפועל ע"פ החישוב בבקשה להקטנת מקדמות, הינו נמוך מסכום המקדמה המקורי שנדרש מלכתחילה, יאלץ העסק לשלם הפרשי הצמדה וריבית על ההפרש.

מידי אחת לרבעון מומלץ לבדוק את גובה המקדמות הנדרשות לתשלום בפועל, על מנת שלא יוצר מצב שבו העסק משלם סכומי מקדמות גבוהים מידי על הנדרש, דבר שיקשה על העסק מבחינת תזרים המזומנים ויגרום לעלויות מימון מיותרות.
 

פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה
טפסים מס הכנסה , מע``מ , ביטוח לאומי להורדה כולל דגשים למילוי של הטפסים.
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה

על גבי טופס 4436 ניתן לפתוח תיק לתאגיד (חברה , עמותה, אגודה שיתופית וכדומה) במס הכנסה ואו במס הכנסה ניכויים ( לתאגיד המעסיק עובדים).

בחלק א´ יש למלא את פרטי התאגיד וסוג ההתאגדות

בחלק ב´ יש למלא את תיאור העיסוק (בדומה לפרטים שמולאו בטופס פתיחת תיק במע"מ) , יש לציין הכנסה משוערת והאם העסק מעסיק עובדים.

באם העסק אכן מעסיק או יעסיק עובדים יש לשלוח טופס זה בשנית למס הכנסה ניכויים על מנת שיפתחו תיק ניכויים וישלחו שוברי ניכויים לצורך דיווח על ניכויי שכר וניכויים אחרים שעל התאגיד לנכות מידי חודש על פי חוק.

חלק ג´ + ד´ יש למלא פרטים על תשלומים שישולמו ע"י התאגיד ופרטי המנהלים ובעלי מניות

חלק ז´  + ח´ יש למלא ולחתום או המייצג או המנהל \ בעלים של התאגיד ולהגיש למס הכנסה - מחלקת מודיעין , בצרוף תעודת התאגדות של התאגיד. מומלץ שטופס זה ימולא על ידי רואה חשבון מקצועי ובעל ניסיון על מנת לייעל ולקצר את תהליך פתיחת התיקים במס הכנסה ולמנוע בירוקרטיה מיותרת.
 

טופס פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה
טפסים מס הכנסה , מע``מ , ביטוח לאומי להורדה כולל דגשים למילוי של הטפסים.
טופס פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה

טופס 5329 הינו טופס לפתיחת תיק עצמאי במס הכנסה ולצורך פתיחת תיק ניכויים לעצמאי במס הכנסה

בחלק א´ יש למלא פרטים אישים של בעל העסק העצמאי

בחלק ב´ יש למלא פרטים על העסק , יש לסמן האם העסק מנוהל ע"י הבעל או האשה (מיהו בעל העסק)

יש לרשום את מספר עוסק במע"מ – במקרה זה שמדובר בעצמאי זה יהיה מספר תעודת הזהות של בעל העסק העצמאי, בשלב זה אמור להיות בידך אישור על פתיחת תיק במע"מ.

באם סימנת שאינך מעסיק עובדים בעסק אז למעשה נותר למלא את חלק ו´,ז´,ח ולהגיש למס הכנסה הקרוב לאזור מגוריך.

באם הינך מעסיק עובדים יש לסמן בחלק ב´ ולציין מספר עובדים משוער בחודש.

יש בנוסף לאמור למלא את חלק ג´ – משכורות ושכ"ע – סכומי השכר המשוערים שישולמו לעובדים כל חודש.

את הטופס הזה יש להגיש במס הכנסה מחלקת ניכויים. לאחר שיפתח תיק ניכויים תקבלו מס´ תיק ניכויים ושוברים חודשיים לתשלום.

לסיכום אם העסק העצמאי לא מעסיק עובדים נגיש את הטופס למס הכנסה לפתיחת תיק רגיל

באם העסק מעסיק עובדים יש להגיש את הטופס למס הכנסה לפתיחת תיק ובמקביל למס הכנסה ניכויים לפתיחת תיק ניכויים.
 

חברה משפחתית
טפסים מס הכנסה , מע``מ , ביטוח לאומי להורדה כולל דגשים למילוי של הטפסים.
חברה משפחתית

מצורף טופס בקשה להכרה בחברה משפחתית

קיימת אופציה למיסוי רווחי החברה / קיזוז הפסדים של החברה במישור האישי של אחד מבעלי המניות בחברה אשר נבחר כנישום מייצג.

על מנת שרווחי החברה או הפסדי החברה יכללו כרווחים/הפסדים במישור האישי של בעל המניות בחברה , יש למלא טופס זה ולהגישו למס הכנסה

הרווחים ימוסו לפי מדרגות המס ליחיד ויכללו בדוח השנתי של היחיד.

במצב כזה ניתן להנות מהיתרונות בהתאגדות כחברה בע"מ ומצד שני להנות מהיתרונות שבמיסוי במסגרת יחיד

 

פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי
טפסים מס הכנסה , מע``מ , ביטוח לאומי להורדה כולל דגשים למילוי של הטפסים.
פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי

לצורך דיווח לביטוח לאומי על פתיחת עסק עצמאי , וקבלת פנקס מקדמות חודשי לתשלום דמי ביטוח לאומי לעצמאיים, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי , טופס בל6101.

יש לשים לב להגדרה של עובד עצמאי על פי ביטוח לאומי:

עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע, הכנסה חודשית ממוצעת לפחות 50% מהשכר הממוצע, עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע ובעל הכנסה חודשית של לפחות 15% מהשכר הממוצע.

באם הינך עונה לאחת משלוש ההגדרות שלעי"ל אזי תיחשב לעובד עצמאי בביטוח לאומי.

יש לציין ממוצע הכנסה חודשית משוערת, על בסיס נתון זה יחושב סכום מקדמה חודשי לתשלום עבור ביטוח לאומי
 

טופס רישום עסק חדש\חברה חדשה במע``מ
טפסים מס הכנסה , מע``מ , ביטוח לאומי להורדה כולל דגשים למילוי של הטפסים.
טופס רישום עסק חדש\חברה חדשה במע``מ

לצורך הקמת עסק חדש ופתיחת תיק במע"מ יש למלא טופס 821 המצורף, להלן כמה דגשים למילוי הטופס:

בחלק א: יש למלא את שם העוסק ושם העסק, כשמדובר בחברה נרשום את שם החברה, כשמדובר בעצמאי שם העוסק זה שמו המלא של העצמאי

יש לבחור את סוג היישות: יחיד – הכוונה לעסק עצמאי , חברה וכדומה

מס´ זהות לרשום במקרה שמדובר בעסק עצמאי – לרשום את ת.ז. של הבעלים העצמאי , באם מדובר בחברה יש לרשום ח.פ.

יש לרשום את תאור העסק לדוגמא: יבוא ושיווק רהיטים

מחזור שנתי משוער – על פי סכום זה ייקבע האם העוסק יהיה מורשה או פטור ממע"מ

יש לצרף אישור על חשבון בנק

יש לצרף הסכם שכירות במידה ורשמתם שהנכס שבו תתבצע הפעילות הינו מושכר

בפרק ב´ יש למלא את פרטי מנהלי החברה במקרה ומדובר ברישום חברה , אותו כנ"ל בפרק ג´ באם מדובר בשותפות.

רצוי שאת טופס זה ימלא רואה חשבון אשר יבדוק אותו בטרם הגשתו למע"מ ויחתום עליו כמייצג של בעל העסק. 

 

 
זקוק לפתרון? צור קשר !
שם מלא:
טלפון:
איימל:
הודעה:

דף הבית
מדריך פתיחת עסק חדש
> פתיחת עסק - עצמאי
> פתיחת עסק - חברה
> רישום עסק חדש
> הקמת חברה חדשה
> משרדי מס הכנסה
מידע ומאמרים
טפסים
החזר מס
> החזר מס לשכיר ללא רציפות במקום עבודה
> החזר מס לשכיר שעבד ביותר מעבודה אחת במקביל
> החזר מס בגין הפסדים בבורסה
> החזר מס לסטודנט שסיים את לימודיו לתואר
> החזר מס תושב חוזר
> החזרי מס לשכירים
> מסמכים להחזר מס
> החזר מס לחייל משוחרר
רואה חשבון
> הצהרת הון
> השקעות נדל``ן בארה``ב
> שאלות תשובות מע``מ
> שאלות תשובות מס הכנסה
> תזרים מזומנים
> מידע מס הכנסה
> טיפים לבעל עסק
הנהלת חשבונות
> נסיעה לחו``ל מוכרת במס
> פנסיה חובה לעצמאים
> מדרגות מס 2017
> חשב שכר
> פתיחת עסק חדש - עוסק פטור
> עידכונים
> הנהלת חשבונות
> החזר מס לשכירים
צור קשר
Establish a company
> Register a company in Israel
> Register a company at the tax authorities:
> Monthly and Annual Tax Filings

שלמה צלר רואה חשבון - הנהלת חשבונות - יעוץ מס.    לפרטים התקשר: 073-7431050
 דף הבית |  דף הבית |  מדריך פתיחת עסק חדש |  שרותי המשרד |  הנהלת חשבונות |  מידע ומאמרים |  טפסים |  English |  החזר מס |  רואה חשבון |  הנהלת חשבונות |  צור קשר |  Establish a company | ShlomoCpa.co.il
בניית אתרים Dsite.co.il | דוגמאות אתרים בניית אתרים